Algemene Voorwaarden | POCA
Porsche Owners Club Antwerp

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van POCA

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   7 – De prijs

Artikel   8 – Conformiteit en garantie

Artikel   9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Geschillen

Artikel 13 – Annuleringsvoorwaarden

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen het POCA-lid, gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. POCA-lid: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met POCA;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat het POCA-lid of POCA in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor het POCA-lid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die POCA ter beschikking stelt aan een POCA-lid, dat hij kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. POCA: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan POCA-lid aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door POCA georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat een POCA-lid en POCA gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van POCA.

 

Artikel 2 – Identiteit van POCA

Naam ondernemer: POCA vzw

Vestigingsadres: Deuveressenweg 1, 1653 Dworp

E-mailadres: info@POCA.be

Ondernemingsnummer.: 0864390556

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van POCA en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen POCA en een POCA-lid.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan het POCA-lid beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij POCA zijn in te zien en zij op verzoek van het POCA-lid zo spoedig mogelijk kosteloos worden toe gezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan het POCA-lid ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door het POCA-lid op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van het POCA-lid langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan het POCA-lid zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. POCA is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het POCA-lid mogelijk te maken. Als POCA  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de POCA niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor het POCA-lid duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen POCA de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor het POCA-lid te raadplegen is;
 • de manier waarop het POCA-lid, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door het POCA-lid van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien het POCA-lid het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de POCA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door POCA is bevestigd, kan het POCA-lid de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft POCA passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien het POCA-lid elektronisch kan betalen, zal POCA daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. POCA kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of het POCA-lid aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien POCA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. POCA zal bij het product of dienst aan het POCA-lid de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door het POCA-lid op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van POCA waar het POCA-lid met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het POCA-lid van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij POCA deze gegevens al aan het POCA-lid heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft het POCA-lid niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, hij kan dit enkel door een ander POCA-lid als vervanging aan te brengen voor deze levering van diensten.

 

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. POCA kan het herroepingsrecht van het POCA-lid uitsluiten voor de aangekochte diensten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien POCA dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van het POCA-lid is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien POCA dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. het POCA-lid de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is POCA niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. POCA staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat POCA er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door POCA, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die het POCA-lid op grond van de overeenkomst tegenover POCA kan doen gelden.

 

 Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. POCA zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan het POCA-lid geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft het POCA-lid geen recht op schadevergoeding.
 3. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal POCA het bedrag dat de het POCA-lid betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Het POCA-lid heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan POCA te melden.
 2. In geval van wanbetaling van het POCA-lid heeft POCA behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de POCA-lid kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij POCA, nadat het POCA-lid de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij POCA ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door POCA binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer het POCA-lid een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van POCA niet op, tenzij POCA schriftelijk anders aangeeft.

 

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen POCA en het POCA-lid waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien het POCA-lid woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 13 – Annuleringsvoorwaarden

 1. Indien Poca vzw bij annulering dient in te staan voor een vervanger van het evenement of rit, wordt er steeds 30% van de volledige deelnameprijs als administratie kost weerhouden, met een minimum van 50 EUR.
 2. De mogelijke annuleringskosten en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend zijn ten laste van de deelnemer die annuleert.
 3. Het opgeven van een reden tot annulering leidt niet tot kwijting van deze vergoeding.
 4. Ingeval een evenement van Poca vzw niet kan door gaan en dit wegens omstandigheden buiten de wil van Poca vzw, kan geen enkele compensatie van Poca vzw worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade.
 5. Indien u zelf voor een vervanger zorgt, breng u Poca vzw daarvan op de hoogte en draagt u ook de wijzigingskosten. Deze vervanging moet door Poca vzw uitdrukkelijk goedgekeurd worden.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van het POCA-lid zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door het POCA-lid op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.